เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการลาในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีน้ำท่วมเรียน ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน
ตามที่ได้เกิดสถานการณ์น้ำท่วม และบริษัทฯ อนุญาตให้พนักงานที่ได้รับผลกระทบที่ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ ให้ใช้สิทธิการลาพิเศษ โดยไม่นำมาพิจารณาหักเงินโบนัส และเงินเดือนนั้น เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็นการแบ่งเบาความเดือดร้อนของพนักงาน และให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติสำหรับการลาในสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว บริษัทจึงขอแจ้งให้พนักงานทราบและถือปฏิบัติดังนี้1. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา      1.1 ที่อยู่อาศัยของพนักงานถูกน้ำท่วม หรือได้รับผลกระทบโดยตรงจากน้ำท่วม      1.2 พนักงานไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วม ตามเส้นทางที่รัฐบาล หรือ กรุงเทพมหานคร ประกาศฯ      1.3 พนักงานที่อยู่อาศัยตามพื้นที่ ที่รัฐบาล หรือ กรุงเทพมหานคร ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย หรือ เฝ้าระวัง2. ระยะเวลาสำหรับการลา และการอนุมัติ     2.1  พนักงานสามารถลาได้ตามความจำเป็นฯ ตามหลักเกณ์ในการพิจารณา ข้อที่ (1.1)-(1.3)          2.2  การอนุมัติขึ้นอยู่กับความจำเป็นภายใต้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้           2.2.1  การลา 1-5 วันทำงานแรก ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการฝ่าย (GM)           2.2.2  การลา 6-15 วันทำงานต่อมา ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (VP)            2.2.3  การลามากกว่า 15 วันทำงาน นั้นให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (VP) ซึ่งได้ทำการปรึกษากับฝ่ายทรัพยากรบุคคล 3. ระเบียบวิธีการลาพิเศษ ( Special Leave)          3.1 พนักงานแจ้งความประสงค์ในการลาพิเศษ ต่อผู้อำนวยการฝ่ายต้นสังกัด และรายงานตัวกับต้นสังกัดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อให้ต้นสังกัดได้รับทราบถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน     3.2 ในกรณีพนักงานลาพิเศษเกิน 5 วันทำงาน ให้ผู้อำนวยการฝ่าย นำเสนอความจำเป็นของพนักงานต่อผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (VP) ในทันที เพื่อตรวจสอบสวัสดิภาพความปลอดภัยของพนักงาน และ          พิจารณาอนุมัติการลาพิเศษต่อไป     3.3 หากพนักงานยังคงประสบอุทกภัย และไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้เกิน 15 วันทำงาน ให้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (VP) ทำการปรึกษากับฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อพิจารณาอนุมัติการลาพิเศษ          ต่อไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ขอให้ผู้อำนวยการฝ่ายทุกท่าน ดูแล สวัสดิภาพความปลอดภัยของพนักงานตลอดจน พิจารณาการลาพิเศษ ของพนักงานในหน่วยงานท่านตามความเหมาะสม สำหรับสถานการณ์ความเดือดร้อนของพนักงานตามความเป็นจริง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ
                                                           ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล