เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2553 คณะ

ผู้บริหารระดับสูง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์

ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยชมรมผู้แทนจำหน่าย

โตโยต้า เข้ารับรางวัล ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม 

หรือ Thailand Automotive Quality Award

(TAQA) ประจำปี 2553 จากผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงอุตสาหกรรม นายพุฒิพงศ์ ปุณณกันต์ ณ

ห้องจูปิเตอร์ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทอง

ธานี

เมื่อวันที่ 20-22 ธันวาคม 2553 โรงงาน

เกตเวย์ ได้จัดกิจกรรมการตรวจเช็ครถยนต์

เบื้องต้นให้กับพนักงาน โดยได้รับความร่วมมือจาก

ศูนย์บริการโตโยต้าฉะเชิงเทรา เพื่อเตรียมความ

พร้อมสำหรับการขับขี่ในช่วงวันหยุดปีใหม่

โรงงานเกตเวย์ มอบเงินสนับสนุนการจัดการ

แข่งขันกีฬานักเรียน อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

จำนวน 20,000 บาท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม

2553

นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วย

กรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า

มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มอบอุปกรณ์การศึกษา

รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,460,000 บาท ให้แก่ โรงเรียน

วัด ชุมชน ศูนย์เยาวชน และองค์กรการกุศล

ทั่วประเทศ ที่ โรงงานประกอบรถยนต์ โตโยต้าสำโรง

จ. สมุทรปราการ เพื่อเป็นของขวัญสำหรับเยาวชน

เนื่องในโอกาส วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 เพื่อ

นำไปใชใ้หเ้กดิ ประโยชนใ์นการศกึ ษาเลา่เรียนตอ่ไป

ช่วงวันที่ 1-12 ธันวาคม 2553 บริษัท โตโยต้า

มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมงาน ไทยแลนด์

อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์เอกซ์โป ครั้งที่ 27

พร้อมแนะนำรถยนต์ พรีอุสรุ่นใหม่ ณ ศูนย์การ

แสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ อิมแพค

เมืองทองธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2553 ทางฝ่าย

บริหารโรงงานสำโรง,สำนักงานความปลอดภัยและ

สิ่งแวดล้อม (โรงงานสำโรง) และฝ่ายผลิตได้ร่วมกัน

จัดกิจกรรมส่งน้องกลับบ้าน ที่บริเวณทางออกหน้า

โรงงาน 2 และ ทางออกอาคารจอดรถสำนักงาน

ใหญ่ 1

โตโยต้าบ้านโพธิ์ จัดกิจกรรมส่งน้องกลับ

บ้าน เนื่องในโอกาศวันขึ้นปีใหม่ 2554 ในวันศุกร์ที่

24 ธันวาคม 2553 โดยได้รับความร่วมมือจากทาง

ผู้บริหารและหัวหน้างาน มาร่วมประชาสัมพันธ์

“เมาไม่ขับ” กันอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง