“Working Motto” คำขวัญที่สื่อความหมายจากท่านประธาน คุณ ทานาดะ เป็นสิ่งที่ท่านประธาน Toyota motor thailand เรียก ว่า 3 ส. คือ สวัสดี สบายดี สนุกดี ซึ่งสื่อว่าหลักการในการทำงาน ทุกคนต้องมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ลุล่วง บรรลุเป้าหมายอันหนึ่งอันเดียวกัน ยิ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่อย่างโตโยต้าแล้ว ประเด็นที่ต้องคำนึงถึง คือ การ สื่อสารหลายๆ อย่าง ทั้งด้านยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนงานจากระดับผู้บริหารสู่พนักงานระดับปฏิบัติการ ต้องมีความถูกต้อง ต่อเนื่อง และรวดเร็ว แถมยังต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของสภาพองค์กรอีกด้วย

ถ้าถามพวกเราทุกคนว่า เข้าใจคำขวัญ 3 ส. นี้อย่างไร เข้าใจว่า หลายคนจะแปลต่างกันบ้าง แต่ทุกคนคง ทราบดีถึงสิ่งที่ท่านประธานต้องการสื่อสารถึงพวกเรา เรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป้าหมายสุดท้ายของการทำงาน ในองค์กร คือ ประสิทธิภาพสูงสุด นั่นเอง และคำขวัญนี้สามารถจะตีความ เพื่อให้เกิดนัยทางเศรษฐศาสตร์ซัก เล็กน้อย ส่วนคนอื่นจะตีความแตกต่างไปบ้างก็เรื่องปกติ เพราะจะได้ร่วมกันคิด เพื่อนำพาองค์กรสู่ความเป็น เลิศในด้านประสิทธิภาพ

“สวัสดี” เป็นคำขวัญคำแรกที่เกือบไม่ต้องตีความ แต่เป็นคำง่ายๆ ที่บางคนอาจจะลืมว่ามีความสำคัญ นอกจากจะแสดงถึงการเป็นสมาชิกขององค์กรเดียวกันแล้ว ยังเป็นคำทั กทายที่ ชนทุ กชาติ ใช้อยู่แล้ว การทั กทาย ด้วยคำว่า สวั สดี นี้ จะช่วยให้สมาชิ กในองค์กรเดี ยวกั นเกิดความรู้สึกว่า เรายังมี พวกอยู่ไม่ใช่ตัวคนเดียว เปรียบเหมือนคำขวัญของนักฟุตบอล “หงส์แดง” ที่ว่า “You’ll never walk alone” โดยในเชิงจิตวิทยา เวลาที่เรารู้สึก เหงาๆ เวลามี คนทั กทายจะช่วยให้เรารู้สึ กดี อย่างน้อยเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้เริ่ มสนทนา ถามไถ่สารทุ กข์สุ ขดิบกัน เผลอๆ แอบปรึกษาธุรกิจที่เรามีคำถามคิดไม่ออกด้วย

“สบายดี” เป็นวลีที่แสดงออกถึงความพร้อมของเรา ซึ่งเมื่อเกิดการทักทายกันแล้ว เรามักจะคุยต่อด้วย ถามง่ายๆ ว่า สบายดีหรือครับ/ค่ะ การตอบว่า สบายดี จึงสะท้อนถึงความพร้อมทั้งด้านจิตใจและด้านสุขภาพ ร่างกายของเราที่จะลุยงาน เปรียบเสมือนกับภาษาอังกฤษว่า Im fine แล้วอย่าลืมตอบนะครับว่า Its great หรือ ดีครับ เป็นการให้กลังใจซึ่งกันและกัน และสร้างความรู้สึกดีๆ ต่อกัน ให้เกิดความประทับใจในคพูด ที่ได้รับ แม้ว่าจะคุยกันเป็นเวลาสั้นๆ ซึ่งความปรารถนาดีนี้ จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีให้แก่ทุกฝ่าย สมกับการ เป็นองค์กรชั้นนหนึ่งในสามของประเทศ ที่มีผู้สนใจอยากเข้าทงานด้วยมากที่สุด

“สนุกดี ”เป็นคำขวั ญที่ คนไทยคุ้นเคยที่ สุดเป็นการสื่อถึงลักษณะของคนไทย ไม่ว่าจะทำอะไร นั บตั้ งแต่ เรียน เที่ยว หรือ รวมทั้งงาน จะต้องมีความรู้สึกชอบสิ่งนั้น จึงจะทำได้ดี การทำงานด้วยความรู้สึกสนุก จึงเป็น ก้าวแรกที่จะนำไปสู่ความรู้สึกอยากมีส่วนร่วม ดังนั้น การสร้างระบบการทำงานแบบทีมเวิร์ก โดยทำให้ทุกคนมี ส่วนร่วมอย่างเต็มที่ และมีเป้าหมายเดียวกัน จึงเป็นการสร้างกระแส และสภาพแวดล้อมที่ดีในองค์กร จูงใจให้ เกิดการทำงาน (enjoyable working condition) ซึ่งลักษณะการทำงานที่เน้นแบบสบายๆ นี้ ทำให้หัวหน้าและ ลูกน้องยิ้มแย้มเข้าหากัน ช่วยเหลือกันและกันทั้งในเรื่องงานและเรื่องอื่นๆ ด้วย

บริษัท โตโยต้า ในสหรัฐอเมริกา และอีกหลายแห่งในต่างประเทศ มีชื่อเสียงมากในด้านการเป็นองค์กร ที่เน้นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการทำงาน ซึ่งในองค์กรของเราก็เป็นเช่นกัน ดังนั้น เพื่อมีสิ่ง แวดล้อมที่ดี และเอื้อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว คำขวัญที่ท่านประธานได้กำหนดไว้ 3 ส. นั้น จะช่วย สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับโตโยต้า เหมาะสมกับการที่บริษัทจะมีส่วนในการเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ของประเทศ